دلشکسته


تقدیم به عشقم...A

|

همیشه منتظرت میمونم عشقم...A

|


دختر جواني چند روز قبل از عروسي

آبله سختي گرفت و بستري شد.


نامزد وي به عيادتش رفت و در ميان

صحبتهايش از درد چشم خود ناليد.


بقیه داستان ادامه مطلب...